DODÁNÍ ZBOŽÍ

Obchodní společnost: Relaxační nástroje

Adresa sídla: V Horkách 1406/17, 140 00 Praha 4

IČO: 16458869

DIČ: CZ6606150188 (Plátce DPH)

Zapsané v živnostenském rejstříku Č.J.: ŽO/04/022858/92/MAC/00 ze dne 2.12.1992

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.relaxacninastroje.cz

 

1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

2.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • 2.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • 2.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • 2.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • 2.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • 2.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

2.4. Záruční lhůta činí 24 měsíců. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

2.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Tato pravidla Dodání zboží jsou nedílnou součástí Obchodních podmínek.

Zásilky budou vyexpedovány během cca 2 pracovních dní po obdržení platby při úhradě převodem nebo platbou na dobírku a doručeny prostřednictvím kurýra DPD, Zásilkovny nebo České pošty dle vašeho výběru. Poštovné při platbě převodem činí Kč 110,- včetně DPH, Kč 140,- při platbě na dobírku kurýrem DPD, v případě nadrozměrné zásílky bude k ceně zaúčtován příplatek 170 Kč včetně DPH. Zásilkovna ČR při platbě převodem činí 70,- Kč včetně dph a 100,- Kč na dobírku. Zásilkovna SR při platbě převodem 110,- včetně dph a 140,- Kč na dobírku Českou poštou činí dopravné Kč 170,- při platbě převodem a 200,- platba na dobírku.